Co je supervize

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu.
Původně byla běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce. V posledních letech je stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi – pomáhajících profesích, medicíně, školství, výchově, managementu, pracovních týmech, organizacích…….
Slovo supervize může vyvolávat představu jakési vyšší kontroly, hodnocení. V koncepci integrativní supervize Českého institutu pro supervizi však supervizí rozumíme bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost. Supervizor má být průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení.
Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale především jeho klientům, žákům, zaměstnancům atd.
Supervizoři ČIS jsou zkušení odborníci s vysokoškolským vzděláním humanitního směru nebo medicíny, mají minimálně 15 let praxe v pomáhajících profesích, zkušenost s dlouhodobým vedením lidí (vzdělávacího programu nebo týmu). Mají dokončený psychoterapeutický výcvik akreditovaný českou psychoterapeutickou společností. Více o vzdělání na stránkách věnujících se výcviku http://www.supervize.eu/o-supervizi/vycvik-v-supervizi/.

© Český institut pro supervizi 2006

22 komentářů u „Co je supervize

 1. S tímto dotazem se setkáváme celkem často. Neznám přesně aktuální zákon o sociálních službách, ale mám dojem, že v sociálních službách je nařízená vnější odborná podpora, mezi kterou lze počítat i supervizi.
  Supervize, kterou objedná ředitel, přestože není přirozenou součástí týmu, je vždy trochu sporná. Supervizní prostor by měl být především svobodný a pro všechny zúčastněné bezpečný. Pokud jsou vztahy mezi ředitelem a ostatními pracovníky napjaté (supervizní téma zadává přímo ředitel, supervizor je ve vztahu s ředitelem…), může být celý supervizní proces narušený nedůvěrou, pochybností, jak o tom píšete, a potom neplní svou funkci.
  Ideální situace je, kdy si supervizora vybírá přímo tým, pro který má supervize být určená a ředitel pouze dává svolení. Jestli má být nebo nemá být součástí supervidovaného týmu, je na společném rozhodnutí. Nejběžnější praxe je, že ředitel (vedoucí) je na supervizi nebo její část v případě potřeby přivolatelný nebo se může na část supervize nechat pozvat.
  Ale vzhledem k tomu, že supervize je mimo jiné taky prostor, ve kterém se řeší vnitřní vztahy mezi pracovníky, mohl by umožnit i řešení komplikovaných situací mezi pracovníky nebo pracovníky a ředitelem/vedoucím pracoviště.
  Nicméně supervize sama o sobě to neumí. Vždy je to záležitost nastavení vztahů a otevřené komunikace na pracovišti.

 2. Dobrý den. Jsem jeden z týmu vedoucích pracovníků a máme v sociálních službách supervize nařízené. Ale součástí supervize je vždy ředitelka. Myslím si, že žádný pracovník proti řediteli nepůjde do konfliktu. Z tohoto důvodu je takováto supervize pro mne zcela zbytečná.

 3. Máte pravdu, že supervize v podobných případech nemusí a často nebývá příliš užitečná. Nemyslím, že by měla situaci zhoršit – záleží, kdo je supervizorem a kdo a jaký požadavek na něj má. V této situaci je spíš na místě volit mediaci nebo jinou formu řešení krizové situace.

 4. Jsem opatrovateľka a resila jsem zmenu pracoviste a samozrejme i kolektivu. Práce super, klienti super a kolektiv horor. Ceka nás povinná supervize. Bude jeste horší podnebí na pracovisti. Úprimne, je to jen o charakteru, empatii, trochu inteligencie a lidskosti.

 5. Není nikde dané, zda se má vedoucí účastnit supervize. Záleží to na mnoha okolnostech. Jestli je přirozenou součástí supervidovaného
  týmu, jaký je vztah (důvěra) mezi pracovníky a vedoucím, na co má být supervize zaměřená ….
  Ve většině případů jde o dohodu mez týmem a vedoucím. Často se setkávám s tím, že vedoucí, který není přirozenou součástí týmu,
  může být na supervizi, nebo její část, přivolán a zároveň si může vyžádat svou účast.
  Nicméně supervize je služba pro pracovníky v přímé péči a měla by poskytovat důvěryhodné prostředí, které umožňuje mluvit o všem –
  mimo o jiné i o svých svých pochybnostech, selháních, nedostatcích …
  Pokud by tomuto přítomnost vedoucího bránila, není jeho přítomnost úplně nejlepší.
  Jiří Broža

 6. Dobry den, je spravne kdyz se supervize chce ucastnit vedouci pracovnik? Myslim spolecne se zamestnanci.

 7. Průběh supervize není nikde legislativně jasně vymezený. Jde vždy o dohodu mezi supervizorem a tím, kdo si supervizi objednal.
  Běžná forma je, že se setká supervizor se supervidovaným/supervidovanými a probírají konkrétní situace nebo stav, se kterým se supervidovaný setkal. Návštěva třídy nebo rozhovor s žáky/žákem není běžný způsob provádění supervize (spíš mi to připadá jako metodická pomoc s možným následným doporučením nebo vyhodnocení situace a zjištění důvodů, příčin složité situace. .. ). Ale pokud se obě strany na tomto postupu domluví a vyhodnotí jej jako prospěšný, asi je to možné. Neznám podmínky, za jakých může cizí osoba vstupovat do třídy nebo hovořit s žáky. Možná je k tomu potřeba souhlas rodiče. Opravdu nevím.
  Obecně platí, že supervize je společná dobrovolná dohoda dvou profesionálů, stejně jako její průběh.
  Děkujeme za dotaz a přejeme užitečné využití supervize.
  PhDr. Jiří Broža

 8. Dobrý den, jak funguje supervize ve školství? Chodí supervizor do třídy v hodině? Mluví s žáky? Jedná se o řešení jedné konkrétní situace s konkrétním vyučujícím a žákem ( který ze školy již odešel). Děkuji za odpověď

 9. Čím vším se lidé živí?Potom nejsou lidé na práci.Sadílek

 10. Supervize jako taková není započítaná do 24 hodin povinného vzděláváni sociálních pracovníků či pracovníků v soc. službách. Nicméně v číselníku MPSV je uvedena jako jedna z vykazovaných položek podpory zaměstnanců viz – https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt
  Soubor ke stažení: Číselníky_výkazů_ v2.
  Nejvíce supervizi v sociálních službách upravují Standardy kvality, například zde http://www.mpsv.cz/files/clanky/5966/4_vykladovy_sbornik.pdf
  stránka 156
  nebo zde
  http://www.csspraha.cz/wcd/users-data/file/manual-standardy-kvality.pdf
  stránka 132

 11. Dobrý den, rád bych se dozvěděl, zda je (může) supervize řazena do povinného „vzdělávání“ pracovníků v soc.sféře a zda je nároková – je zaměstnavatel povinnen ji zaměstnancům poskytnout, umožnit, případně za jakých podmínek. Četl jsem mnoho verzí odpovědí, každá je však trochu jiná.
  Ze svých zkušeností bych supervizi všem doporučoval, mnohokrát se pohled „z venku“ osvědčil a pomohl jednoduše řešit zdánlivě neřešitelný problém.

 12. Obecně toto není pro supervizi nijak vymezené. Jde vždy o dohodu mezi supervizorem a supervidovaným/i. Ta by se měla vytvořit dříve, než supervize vůbec začne, aby měli všichni jasno. Nejběžnější způsob tvoření zápisu, pokud se na tom všichni dohodnou, je, že zápis dělá někdo s týmu a je k dispozici účastníkům supervize. Pokud by měl být přístupný i pracovníkům, kteří nejsou součástí supervidované skupiny, není to rozhodně běžný postup a může znamenat ohrožení bezpečí a vyvolávat potřebu opatrnosti u supervidovaných.
  Asi existují i výjimky, kdy se řeší situace nebo téma, ze které mohou vyplynout závazná pravidla nebo požadavky. Potom, opět po dohodě a odsouhlasení všech, se může stát veřejným dokumentem.
  Zatím odpovídám pouze vám, aniž by se odpověď objevila na webu. Pokud je možné váš dotaz i odpověď zveřejnit, napište prosím. Lze to buď s vašim jménem nebo i anonymně.
  Děkuji za dotaz, přeji hezké dny a užitečnou supervizi.

 13. Dobrý den, mám otázku při skupinové supervizi má být pořízen zápis a umístěn v práci mezi sdílené dokumenty a tudíž přístupný všem. Je to správné?

 14. Já bych supervizi asi potřebovala protože mám nejspíše jako pečovatel syndrom vyhoření

 15. Milá kolegyně, na podobný dotaz jsem již odpovídal několikrát. Bohužel odpověď není jednoznačná a ani jednoduchá. Jisté, že výhodné pro dobrou užitečnost supervize je, když si ji zaměstnanci, kterým je určená, přejí. Sami si vyberou supervizora, rozsah a frekvenci supervize a určují témata/situace, která se budou na supervizi zpracovávat. Zatím ale neexistuje ani u nás ani v Evropě jasné stanovisko ani k tomu, jak má supervize vypadat, jaký má mít hlavní cíl a kdo ji má a může provádět. Zkrátka situace kolem supervize je obecně dost nepřehledná. V takovém případě zbývá jen vyjednávání. Jak s vedoucí o vaší a její představě supervize a také následně se supervizorem, co od supervize, potažmo od něj očekáváte, potřebujete a jestli jste to společně schopni naplnit.
  Znám i případy, kdy supervize byla takto naordinovaná vedoucím a po čase se ukázala jako užitečnou. Záleží to vždy na přijmutí toho, že supervize může být užitečným nástrojem profesní podpory – ze strany supervidováného/supervidovaných a na supervizorovi, jeho přístupu a ochotě vyjednávat o vzájemných možnostech a potřebách.
  Zdravím a přeji, abyste si našli dobrou cestu k supervizi, kterou osobně považuji v její dobré podobě za velmi užitečnou.

 16. Vedoucí zařízení nám domluvila supervizi a sdělila nám,že supervize je povinná.Musíme se supervize zúčastnit?My jsme ji nepožadovali.

 17. Pro supervizi v současnosti neexistují jednotná závazná pravidla a její pojetí je v jednotlivých oblastech různé. Proto ani není jednotná odpověď na váš dotaz.
  Pokud však do supervize odborník vstupuje dobrovolně, je to vždy výhodnější a užitečnější. Existují však i organizace, kde je supervize víceméně povinná a také má svoji hodnotu. Když ji pracovníci přijmou jako dobrou podporu, postupně si vytvoří bezpečnou a důvěryhodnou atmosféru a supervize se stane užitečným nástrojem profesní podpory.
  Většinou záleží na vedení organizace, komunikaci s pracovníky a znalosti o tom, k čemu supervize může sloužit a jakou by měla mít podobu.

 18. Základem supervize je prvotní dohoda o její podobě, jejíž součástí je i nakládání s informacemi ze supervize vyplývající. Pokud tuto dohodu nemáte nebo v ní přenášení informací vedoucímu není definováno, je ohrožen jeden z důležitých prvků supervize a tím je bezpečí – zajištěné mimo jiné tím, že informace ze supervize (pokud se účastníci nedomluví jinak) zůstávají pouze součástí supervize a adresně je nelze nikde jinde používat.

  Z toho plyne, že buď:
  1) nemáte jasně vydefinovanou dohodu mezi supervizorem a supervidovaným/i

  2) supervizor vnímá supervizi jinak, než ji definuje ČIS (to je klidně možné, protože definic, jakou podobu a k čemu supervize slouží je celá řada – od vstřícné partnerské podpory až po mocenskou kontrolu)

  3) ze strany supervizora je porušován etický kodex – pokud je to supervizor ČIS, lze se obrátit na naši etickou komisi nebo na někoho ze správní rady. Ta potom předá podnět k projednání etické komisi

  Pokud máte takové podezření (nebo jistotu), nemáte přenášení informací definované v dohodě, nevyhovuje vám to a můžete tuto situaci ovlivnit (změnit), velice to doporučuji. Zvlášť proto, že supervize má být služba určená především supervidovanému, a ten by také měl rozhodovat o tom, kdo ji bude a jak realizovat. Ve případě, který popisujete, se jedná více o zneužití než dobré využití supervize.

 19. Supervize má být bezpečný prostor, dobrá a co když se dozvím, že supervizor sděluje informace mému nadřízenému a ten mě pak zve na kobereček?

 20. Vážený pane Nováku,

  cena za hodinu poskytnuté supervize je velice různá a odvíjí se od dohody supervidovaného se supervizorem (většinou v rozsahu 500,- až 1 200,- Kč). Tuto cenu také zaplatíte. Není rozdíl mezi supervizí ve školství a v jiném oboru.

  PhDr. Jiří Broža

 21. Předpokládám, že jde o placenou službu. Pokud mi supervizi neproplatí zaměstnavatel, jakou částku si supervizor ve školství cca účtuje za hodinu a kolik tak zaplatím?

Napsat komentář