Jak supervize probíhá

Základem dobré supervize je KONTRAKT – tedy dohoda o supervizi.

Všichni supervizoři ČIS jsou povinni dodržovat etické zásady ČIS vycházející z etických zásad Evropské asociace pro supervizi a koučink http://www.supervize.eu/o-techto-strankach/eticke-zasady/. Při vyjednávání písemné dohody o supervizi je dobré tuto skutečnost uvést v dohodě.
V případě, že máte důvody domnívat se, že došlo ze strany supervizora ČIS k etickému pochybení, lze se obrátit se stížností přímo na etickou komisi ČIS.

Kontrakt má obvykle dvě části- technickou a obsahovou.

  1. Technický kontrakt se sjednává před zahájením supervize. Měl by obsahovat typ domluvené supervize (individuální, případová, výcviková, týmová…), místo a frekvenci setkávání, ujednání o ceně. Dobré je také předem vyjednat, co se stane, když jedna či druhá strana bude muset supervizi odvolat nebo za jakých podmínek lze od supervize odstoupit. Součástí kontraktu (nejlépe psaného) bývá také doba, na níž se supervize sjednává (určitá, neurčitá), otázka mlčenlivosti a případných písemných výstupů ze supervize.
  2. Obsahový kontrakt neboli zakázka. V úvodu každého setkání by se měl supervidovaný (příp. supervidovaní) pokusit definovat svou „zakázku“, tedy specifikovat, co od dnešní supervize očekává, v čem potřebuje pomoci, jaké téma, otázky na supervizi přináší. (Někdy může být vyjasňování zakázky součástí vlastního supervizního procesu). Úkolem supervizora je držet se domluvené zakázky. Supervizor může nabídnout rekontraktování – např.když se ukáže, že původní zakázka byla stanovena příliš úzce nebo se za ní skrývá jiný požadavek. Vždy by však měl obsah supervize odpovídat vzájemné dohodě.

Dodržování kontraktů přispívá k oboustranné důvěře a k bezpečí supervizního prostoru.
Obvykle se na konci supervizního setkání nechává čas na REFLEXI.
Supervidovaní sdělují své dojmy a postřehy ze supervize, referují o tom, co jim supervize přinesla (nebo nepřinesla), vyjadřují se k tomu jak jim vyhovoval styl vedení supervize apod. Při závěrečné reflexi mohou být také pojmenována témata, kterým by bylo užitečné se věnovat v některé z příštích supervizí.

ETICKÝM otázkám supervize se věnuje etický kodex.

© Český institut pro supervizi 2006

Napsat komentář