Kdo je supervizor

V současné době je situace v supervizi poměrně nepřehledná.
Mnoho institucí, zařízení a projektů si supervizi žádá, většinou se však nedefinuje, kdo supervizor vlastně je. Na poli supervize začíná přibývat supervizorů s různými výcviky a zkušenostmi. Také se můžeme setkávat s množstvím samozvaných supervizorů, kteří se cítí být oprávněni supervizi provádět. Je to dáno na jedné straně tím, že supervize je relativně mladý a módní obor, na druhé straně tím, že se zatím nepodařilo definovat v této oblasti jednotné kvalifikační standardy.

Supervizoři ČIS jsou zkušení odborníci s vysokoškolským vzděláním humanitního směru nebo medicíny, mají minimálně 15 let praxe v pomáhajících profesích, zkušenost s dlouhodobým vedením lidí (vzdělávacího programu nebo týmu). Mají dokončený psychoterapeutický výcvik akreditovaný českou psychoterapeutickou společností. V rámci supervizního výcviku absolvují 140 hodin přímé výuky a dalších 400 hodin aktivit spojených se supervizním tématem. Celý výcvik je zakončen závěrečnými zkouškami za přítomnosti nezávislého pozorovatele ze zahraniční supervizní instituce, která je také součástí Evropské asociace pro supervizi a koučink. Více o vzdělání na stránkách věnujících se výcviku http://www.supervize.eu/o-supervizi/vycvik-v-supervizi/.

Všichni supervizoři se zavazují, že se budou řídit etickými zásadami pro supervizi http://www.supervize.eu/wp-content/uploads/eticke_zasady_cis.pdf.

Supervizi považujeme za samostatnou odbornou činnost, k jejímuž provádění je třeba mít léta praktické zkušenosti a úspěšně naplnit náročné podmínky supervizního výcviku. (viz např. Kritéria výcviku supervizorů ČIS). V neposlední řadě by měl být supervizor odborníkem, který je pro supervidovaného (supervidované) přirozenou a důvěryhodnou autoritou.

Pokud máte zájem o supervizora s odbornou erudicí, doporučujeme Vám ptát se po jeho vzdělání, praxi, zkušenostech se supervizí, absolvování a dokončení akreditovaného supervizního výcviku doloženého certifikátem. (Takové výcviky jsou obvykle víceleté, výcvikem rozhodně není např. víkendový seminář na téma supervize).

© Český institut pro supervizi 2006

Napsat komentář